Master AI Compliance: Join Our Expert-Led Webinar on June 13th
Days Hours Minutes
Skip to content

Vietnam Comm Telegram AMA & CEO Mrinal Manohar

June 13, 2021

Medha Parlikar

CTO

Q: “What are Casper's strengths and differences to compete with other blockchains?”

Câu hỏi đầu tiên từ @Datnee: “Các điểm mạnh và khác biệt của Casper để cạnh tranh với các blockchain khác là gì?”

A: Mrinal: Casper solves the enterprise trilemma — namely the effective balance of decentralization, network security, and scalability — without sacrificing usability. And unlike most other protocols, Casper provides the necessary tools for projects to centrally manage their own on-chain code if they want. This means new contracts can be run and tested without the overhead of a full node infrastructure, which allows for simple process improvements and operational fine-tuning on an ongoing basis.

As a result, Casper makes it easier for businesses to tap into blockchain’s immutable record-keeping capabilities while empowering their operations using a customizable layer of smart contracts for daily processes and application logic. Also if you think about cloud computing, it didn't fully transition to 100% cloud immediately. Enterprises were able to choose which parts of their infrastructure went to the cloud and which did not. AWS, AZURE etc. enabled this. Similarly with CasperLabs, enterprises can uniquely choose to have hybrid private/public deployments

Additionally, as a truly enterprise-grade PoS network, Casper is introducing a new standard for energy consumption. In fact, our recent performance audit found that, with 400 active nodes, the Casper Network is 47,000% and 136,000% more energy efficient compared to the Ethereum and Bitcoin networks, respectively. This is not only the right thing to do, it also makes Casper uniquely suited to handle the needs of enterprise users. Businesses and public sector organizations alike are playing an increasingly proactive role in the fight against climate change, and Casper’s eco-friendly configuration can play a central role in helping a wide range of organizations reduce their carbon footprint across the board.

Translation: Casper giải quyết vấn đề nan giải của doanh nghiệp - đó là sự cân bằng hiệu quả giữa phân quyền, bảo mật mạng và khả năng mở rộng - mà không làm mất khả năng sử dụng. Và không giống như hầu hết các giao thức khác, Casper cung cấp các công cụ cần thiết cho các dự án để quản lý tập trung code trên chuỗi của riêng họ nếu họ muốn. Điều này có nghĩa là các hợp đồng mới có thể được chạy và thử nghiệm mà không cần chi phí cơ sở hạ tầng nút đầy đủ, cho phép cải tiến quy trình đơn giản và tinh chỉnh hoạt động liên tục.

Do đó, Casper giúp các doanh nghiệp dễ dàng khai thác khả năng lưu trữ hồ sơ bất biến của blockchain đồng thời trao quyền cho hoạt động của họ bằng cách sử dụng lớp smart contract có thể tùy chỉnh cho các quy trình hàng ngày và logic ứng dụng. Ngoài ra, nếu bạn nghĩ về điện toán đám mây, nó không hoàn toàn chuyển sang đám mây 100% ngay lập tức, các doanh nghiệp có thể chọn phần nào của cơ sở hạ tầng của họ chuyển sang đám mây và phần nào thì không. AWS, AZURE, v.v. đã kích hoạt điều này. Tương tự với Casperlabs, các doanh nghiệp có thể lựa chọn duy nhất để triển khai công khai / riêng tư kết hợp

Ngoài ra, với tư cách là một mạng PoS cấp doanh nghiệp thực sự, Casper đang giới thiệu một tiêu chuẩn mới về tiêu thụ năng lượng. Trên thực tế, cuộc kiểm tra hiệu suất gần đây của chúng tôi đã phát hiện ra rằng, với 400 node đang hoạt động, Mạng Casper tiết kiệm năng lượng hơn 47.000% và 136.000% so với mạng Ethereum và Bitcoin. Đây không chỉ là điều đúng đắn mà còn làm cho Casper phù hợp duy nhất để xử lý các nhu cầu của người dùng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng như các tổ chức khu vực công đang ngày càng đóng vai trò chủ động trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và cấu hình thân thiện với môi trường của Casper có thể đóng vai trò trung tâm trong việc giúp nhiều tổ chức giảm lượng khí thải carbon của họ trên diện rộng.
 

Q: “How can I become a developer of the Casper Network project? What benefits will I get when I contribute to the development of Casper Network?”

Tiếp theo là câu thứ 2 @tranlong91: “Làm thế nào để trở thành nhà phát triển dự án Casper? Tôi sẽ nhận được những lợi ích gì khi đóng góp vào việc phát triển mạng lưới Casper?”

A: Mrinal: The Casper Network is accessible to a wide range of developers with both Web2 and Web3 backgrounds, and you don’t need to learn Solidity in order to build on Casper, or any proprietary programming language. Developers can use the tools and programming languages they are already comfortable with, therefore Casper is a chain for all 30 million developers worldwide

Casper has a robust network of developer support. DEVxDAO launched an extensive grant program for developers seeking to build on Casper, so if you want to play a more hands-on role in expanding Casper’s ecosystem you should check out this program (devxdao.com).  We’re excited about all the progress we’ve already seen with community-led projects like the recently launched CasperSign, the first ever Casper-native dapp, and we look forward to seeing what our community comes up with next!

Translation: Nhiều nhà phát triển có thể truy cập Casper với cả nền tảng Web2 và Web3 và bạn không cần phải học Solidity để xây dựng trên Casper hoặc bất kỳ ngôn ngữ lập trình độc quyền nào. Các nhà phát triển có thể sử dụng các công cụ và ngôn ngữ lập trình mà họ đã cảm thấy thoải mái, do đó Casper là một chuỗi dành cho tất cả 30 triệu nhà phát triển trên toàn thế giới.

Casper có một mạng lưới hỗ trợ nhà phát triển mạnh mẽ. DEVxDAO đã khởi chạy một chương trình tài trợ rộng rãi dành cho các nhà phát triển đang tìm cách xây dựng trên Casper, vì vậy nếu bạn muốn đóng một vai trò tích cực hơn trong việc mở rộng hệ sinh thái của Casper, bạn nên xem chương trình này (devxdao.com). Chúng tôi rất vui mừng về tất cả những tiến bộ mà chúng tôi đã thấy với các dự án do cộng đồng lãnh đạo như CasperSign mới ra mắt gần đây, dapp gốc Casper đầu tiên và chúng tôi mong muốn được biết cộng đồng của chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo!
 

Q: Thank you. Now we will proceed to the next question: “I see a lot of blockchains working very well on enterprise development that have come before Casper. What's so special about the Casper Network to compete with these platforms?”

Xin cám ơn. Bây giờ là câu hỏi tiếp theo từ @NguyenTrung95: “Tôi thấy rất nhiều blockchain hoạt động rất hiệu quả trong việc phát triển doanh nghiệp, trước cả Casper. Điều gì đặc biệt về Casper để cạnh tranh với các nền tảng đó?”

A: Mrinal: Honestly there has not been a lot of enterprise adoption on public blockchains at all to date. Can anyone think of a real large enterprise that has an application utilizing blockchain fully? Casper Network is the first PoS chain based on Casper CBC model. While there is currently a global community of developers is working on transitioning the entire Ethereum network to a sustainable and scalable PoS model, we’ve built a fully functional, truly enterprise-grade platform that unlocks the future Ethereum 3.0 is meant to enable — well before Ethereum 2.0 has even been rolled out.

We also understand that, for many enterprises looking to leverage blockchain technology for the first time, it’s often helpful to have additional resources and support to guide their journey. Many enterprise users want a number to call in the event something breaks or they run into other challenges, and that’s exactly why we established CasperLabs as a user services and support hub for organizations looking to build on the Casper Network. In a sense, CasperLabs serves a similar role as Red Hat for Linux, and the essential support functions Red Hat provided played a massive role in helping accelerate Linux’s mass adoption and continued growth. This level of coordinated support isn’t possible with most open-source projects, which makes them a nonstarter for many enterprises.

Translation: Thành thật mà nói, cho đến nay, không có nhiều doanh nghiệp chấp nhận các blockchain công khai. Có ai có thể nghĩ về một doanh nghiệp lớn thực sự có một ứng dụng sử dụng đầy đủ blockchain không? Casper Network là chuỗi PoS đầu tiên dựa trên mô hình Casper CBC. Mặc dù hiện tại có một cộng đồng các nhà phát triển toàn cầu đang làm việc để chuyển đổi toàn bộ mạng Ethereum sang mô hình PoS bền vững và có thể mở rộng, chúng tôi đã xây dựng một nền tảng cấp doanh nghiệp đầy đủ chức năng, thực sự mở khóa Ethereum 3.0 trong tương lai nhằm kích hoạt trước khi Ethereum 2.0 thậm chí được triển khai.

Chúng tôi cũng hiểu rằng, đối với nhiều doanh nghiệp lần đầu tiên tìm cách tận dụng công nghệ blockchain, việc có thêm các nguồn lực và hỗ trợ để định hướng hành trình của họ thường rất hữu ích. Nhiều người dùng doanh nghiệp muốn một contact để gọi trong trường hợp có sự cố hoặc họ gặp phải những thách thức khác và đó chính xác là lý do tại sao chúng tôi thành lập CasperLabs làm trung tâm hỗ trợ và dịch vụ người dùng cho các tổ chức muốn xây dựng dựa trên Casper. Theo một nghĩa nào đó, CasperLabs có vai trò tương tự như Red Hat dành cho Linux và các chức năng hỗ trợ thiết yếu mà Red Hat cung cấp đã đóng một vai trò to lớn trong việc giúp đẩy nhanh việc áp dụng hàng loạt của Linux và tiếp tục phát triển. Mức độ hỗ trợ phối hợp này không thể thực hiện được với hầu hết các dự án nguồn mở, điều này khiến chúng trở thành một dự án không thông minh hơn đối với nhiều doanh nghiệp.
 

Q: Thank you, next question: “What are the plans for Casper in 5 years to make it popular in the traditional business world?”

Câu hỏi tiếp theo của @vinhnd2010: “Casper có kế hoạch gì trong 5 năm tới để nó trở nên phổ biến trong thế giới kinh doanh truyền thống?”

A: Mrinal: Web3 adoption is on the rise, and the pace of this transition should accelerate as more organizations like IPwe, QuEST Global and others continue to build successful next-gen web applications on Casper. However, it’s important to recognize that enterprise adoption is not an overnight process, and that in order to secure our position as the go-to enterprise blockchain platform five years from now we need to focus on how to best support our users today and build upon our current achievements one day at a time.

We have made the deliberate choice not to chase trends or memes, but to be a serious partner for enterprises. This choice is significantly more long term, but we believe is the biggest prize in blockchain technology.

Translation: Việc áp dụng Web3 đang gia tăng và tốc độ chuyển đổi này sẽ tăng tốc khi nhiều tổ chức như IPwe, QuEST Global và các tổ chức khác tiếp tục xây dựng các ứng dụng web thế hệ tiếp theo thành công trên Casper. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng việc chấp nhận doanh nghiệp không phải là một quá trình trong một sớm một chiều và để đảm bảo vị thế của chúng tôi là nền tảng blockchain dành cho doanh nghiệp trong 5 năm tới, chúng tôi cần tập trung vào cách hỗ trợ tốt nhất cho người dùng của chúng tôi ngày hôm nay và xây dựng thành tựu hiện tại của chúng tôi mỗi ngày một.

Chúng tôi đã cân nhắc lựa chọn không theo đuổi xu hướng hoặc meme mà là đối tác nghiêm túc của các doanh nghiệp, lựa chọn này mang tính lâu dài hơn đáng kể, nhưng chúng tôi tin rằng đây là giải thưởng lớn nhất trong công nghệ blockchain.
 

Q: “Will the project have something new to compete with the falling market like this? Also, does the project have any plans with the NFT trend this June?”

Câu hỏi thứ 5 từ @buitung: “Liệu dự án có gì mới để cạnh tranh với thị trường đang rớt giá như thế này? Ngoài ra, dự án có kế hoạch gì với xu hướng NFT trong tháng 6 này không?”

A: Mrinal: The Crypto market moves strangely and is not really tied to fundamentals most of the time. We focus on fundamentals which is what will create value long term.

Casper is the perfect network for minting and selling/trading NFTs, and there are a growing number of new initiatives which support this position. We have a few other significant NFT announcements coming down the pipeline fairly soon, so be sure to stay tuned for more updates!

We have already started laying the groundwork for an enterprise grade NFT offering with our announced partnerships with Terra Virtua and Wisekey.

Translation: Thị trường tiền điện tử di chuyển kỳ lạ và không thực sự gắn liền với các nguyên tắc cơ bản trong hầu hết thời gian. Chúng tôi tập trung vào các nguyên tắc cơ bản là những gì sẽ tạo ra giá trị lâu dài.

Casper là mạng lưới hoàn hảo để khai thác và bán / giao dịch NFT và ngày càng có nhiều sáng kiến ​​mới hỗ trợ vị trí này. Chúng tôi có một vài thông báo NFT quan trọng khác sẽ sớm xuất hiện trên kênh thông báo, vì vậy hãy nhớ theo dõi để biết thêm thông tin cập nhật!

Chúng tôi đã bắt đầu đặt nền móng cho việc cung cấp NFT cấp doanh nghiệp với các mối quan hệ đối tác được công bố của chúng tôi với

Terra Virtua
https://blog.casperlabs.io/terra-virtua-collectibles-platform-to-use-the-casper-network-for-authentication-of-physical-assets/

Và Wisekey
https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/04/14/2210259/0/en/WISeKey-and-CasperLabs-Join-Forces-to-Launch-TrustedNFT-IO-Technologies.html
 

Q: “Marketing is a central element for every project, so that everyone knows the potential that a project can bring and is also vital to achieve the set goals. What is your strategy to attract new users and investors to your platform and keep them long term?”

Câu hỏi thứ 6 của @DungxPLCVN: “Tiếp thị là yếu tố trung tâm của mọi dự án, để mọi người biết được tiềm năng mà dự án có thể mang lại, và cũng là yếu tố quan trọng để đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Chiến lược của bạn là gì để thu hút người dùng mới và nhà đầu tư đến với nền tảng của Casper và giữ chân họ lâu dài?”

A: Mrinal: CasperLabs is committed to “walking the walk” with regards to marketing. Our aim is to highlight the key use cases within the ecosystem to bring to the forefront the incredible enterprise, developer, and independent work being done across the Casper Network. Broadly speaking, we approach marketing through three strategies: enterprise validation, developer activation, and inspiring general awareness. Let me talk about Enterprise, Developers and general awareness:

On Enterprise, we regularly highlight the growing enterprise ecosystem on the Casper Network. CasperLabs alone has announced over 14 partnerships in the last 90 days. Enterprise adoption is key to the growth of the Network, and we are actively winning deals and building use cases - including QuEST Global, IPwe, and more. Core to this marketing is providing the community with the answers to why organizations are using Casper. We regularly announce to our community on our blog, and also on our community and multimedia channels.

On Developers, The Casper Network will go as far as the builders take it. To that end, we’re making the Network the most accessible L1 for developers across a wide range of blockchain expertise. Soon, we’ll be announcing two major community hackathons. There are other critical ecosystem partners who are aligned with CasperLabs in their mission to engender developer activity on the network. The Casper Association has allocated a significant portion of CSPR to DEVxDAO to encourage long-term building and growth through regular grants.

Generally, blockchain is here to stay, and we recognize the need to reach more people both within the larger Web3 community and beyond. We continue to ramp up efforts across PR, thought leadership, content, and community to ensure we appear more regularly in key, influential third-party channels, forums, and events in order to reach a wider audience. As a team, we’re also committed to transparently and directly engaging with the community, and are doing at least one (and often several) community AMAs per week.

Translation: CasperLabs cam kết chiến lược “walking the walk” liên quan đến tiếp thị. Mục đích của chúng tôi là làm nổi bật các trường hợp sử dụng quan trọng trong hệ sinh thái để đưa doanh nghiệp, nhà phát triển và công việc độc lập đi đầu được thực hiện trên Mạng Casper. Nói chung, chúng tôi tiếp cận tiếp thị thông qua ba chiến lược: xác thực doanh nghiệp, kích hoạt nhà phát triển và truyền cảm hứng cho nhận thức chung. Hãy để tôi nói về Doanh nghiệp, Nhà phát triển và nhận thức chung.

Về Doanh nghiệp, Chúng tôi thường xuyên làm nổi bật hệ sinh thái doanh nghiệp đang phát triển trên Mạng Casper. Riêng CasperLabs đã công bố hơn 14 quan hệ đối tác trong 90 ngày qua. Sự chấp nhận của doanh nghiệp là chìa khóa cho sự phát triển của Mạng và chúng tôi đang tích cực giành được các giao dịch và xây dựng các trường hợp sử dụng - bao gồm QuEST Global, IPwe, v.v. Cốt lõi của hoạt động tiếp thị này là cung cấp cho cộng đồng câu trả lời về lý do tại sao các tổ chức đang sử dụng Casper. Chúng tôi thường xuyên thông báo cho cộng đồng của chúng tôi trên blog của chúng tôi, cũng như trên cộng đồng và các kênh đa phương tiện của chúng tôi.

Đối với các nhà phát triển, mạng Casper sẽ tiến xa như những gì mà các nhà xây dựng thực hiện. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi đang làm cho mạng trở thành L1 dễ tiếp cận nhất cho các nhà phát triển trên nhiều lĩnh vực chuyên môn về blockchain. Sắp tới, chúng tôi sẽ công bố hai cuộc thi Hackathon lớn cho cộng đồng . Có các đối tác hệ sinh thái quan trọng khác liên kết với CasperLabs trong sứ mệnh thúc đẩy hoạt động của nhà phát triển trên mạng của họ. Hiệp hội Casper đã phân bổ một phần đáng kể CSPR cho DEVxDAO để khuyến khích xây dựng và phát triển lâu dài thông qua các khoản tài trợ thường xuyên.

Nói chung, blockchain ở đây để tồn tại và chúng tôi nhận thấy nhu cầu tiếp cận nhiều người hơn cả trong cộng đồng Web3 lớn hơn và hơn thế nữa. Chúng tôi tiếp tục tăng cường nỗ lực trên các lĩnh vực PR, lãnh đạo tư tưởng, nội dung và cộng đồng để đảm bảo chúng tôi xuất hiện thường xuyên hơn trên các kênh, diễn đàn và sự kiện của bên thứ ba quan trọng, có ảnh hưởng nhằm tiếp cận nhiều khán giả hơn. Với tư cách là một nhóm, chúng tôi cũng cam kết tương tác một cách minh bạch và trực tiếp với cộng đồng, đồng thời thực hiện ít nhất một (và thường là nhiều) AMA cộng đồng mỗi tuần.

Q: “I think, if a blockchain is designed for commercialization viability, it must be maximized in both decentralization and scalability. So how does Casper solve this problem? Can you tell us what your strategy is and what your team is doing in helping the mass adoption of Casper?”

Câu hỏi cuối cùng của @m_quan78: “Tôi nghĩ, nếu một blockchain được thiết kế cho khả năng thương mại hóa, thì nó phải được tối đa hóa cả về khả năng phân quyền và khả năng mở rộng. Vậy Casper giải quyết vấn đề này như thế nào? Bạn có thể cho chúng tôi biết chiến lược của bạn là gì và nhóm của bạn đang làm gì để giúp Casper áp dụng hàng loạt không?”

A: Mrinal: CasperLabs is the blockchain platform purpose-built to scale for everyone. This means we have created a flexible, user-friendly platform that does not sacrifice on decentralization and security even as we grow to accommodate the high volume on-chain activity that comes with true global enterprise usage.

I also cannot overstate the importance of Casper’s energy efficiency advantages over legacy blockchains, particularly as environmental sustainability becomes an increasingly urgent priority for businesses around the world and society writ large. We’re the only L1 protocol that combines a truly enterprise-grade infrastructure with a far more environmentally friendly proof of stake model.

At the end of the day, the Casper Network is guided by open-source principles and built from the ground up to empower individuals and enterprises alike, and we’re doing our best to ease the adoption curve.

Translation: CasperLabs là nền tảng blockchain được xây dựng nhằm mục đích mở rộng quy mô cho tất cả mọi người. Điều này có nghĩa là chúng tôi đã tạo ra một nền tảng linh hoạt, thân thiện với người dùng, không hy sinh phân quyền và bảo mật ngay cả khi chúng tôi phát triển để đáp ứng với khối lượng lớn hoạt động trên chuỗi đi kèm với việc sử dụng doanh nghiệp toàn cầu thực sự.

Tôi cũng không thể nhấn mạnh tầm quan trọng của lợi thế tiết kiệm năng lượng của Casper so với các blockchain khác, đặc biệt khi tính bền vững về môi trường ngày càng trở thành ưu tiên cấp thiết đối với các doanh nghiệp trên toàn thế giới và xã hội rộng lớn. Chúng tôi là giao thức L1 duy nhất kết hợp cơ sở hạ tầng thực sự cấp doanh nghiệp với mô hình bằng chứng cổ phần thân thiện hơn với môi trường.

Sau cùng hết, mạng Casper được dẫn dắt bởi các nguyên tắc nguồn mở và được xây dựng từ đầu để trao quyền cho các cá nhân và doanh nghiệp như nhau, đồng thời chúng tôi đang cố gắng hết sức để giảm bớt đường cong áp dụng.
 

Q: “Which one of these aspects is important for you?

1-Increasing Token Price & Value
2-Empowering Platform Development
3-Building Community Trust
4-Expanding Partnership Globally

In what order?”

A: Mrinal: Most important is Empowering platform development and Expanding Partnerships globally. These affect the fundamental value of the protocol and also by extension grow the community.

Trying to directly influence token price is not a good long term strategy; anything useful will be highly valued once it is used.

Translation: Quan trọng nhất là Trao quyền phát triển nền tảng và Mở rộng quan hệ đối tác trên toàn cầu. Những điều này ảnh hưởng đến giá trị cơ bản của giao thức và cũng bằng cách mở rộng phát triển cộng đồng.

Cố gắng ảnh hưởng trực tiếp đến giá mã thông báo không phải là một chiến lược dài hạn tốt, bất kỳ thứ gì hữu ích sẽ được đánh giá cao khi nó được sử dụng
 

Q: “How important is community to the development of Casper? Do you have any plans to build a bigger community in the future?

A: Mrinal: Community is extremely important to us; we are fortunate to have one of the larger communities in the space with over 300k people across all channels, but we will make all efforts to grow this primarily through the marketing initiatives and hackathons we talked about.

Translation: Cộng đồng cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi, chúng tôi may mắn có một trong những cộng đồng lớn hơn trong không gian với hơn 300 nghìn người trên tất cả các kênh, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để phát triển điều này chủ yếu thông qua các sáng kiến ​​tiếp thị và Hackathons mà chúng tôi đã đề cập.
 

Q: “There are a lot of crypto enthusiasts who don't understand the English language well enough and don't speak well. So, are you aiming to use local communities to raise more awareness of your project among these people in different countries?”

A: Mrinal: This is an excellent point! Yes we absolutely want to be more localized in every market

Translation: Đây là một điểm tuyệt vời! Có, chúng tôi hoàn toàn muốn bản địa hóa nhiều hơn ở mọi thị trường.
 

Q: “Casper has plans for almost everything related to a good crypto project, but I am curious, from where does that big confidence come from? Why should an investor have trust in you?”

A: Mrinal: Mostly because we are built for the long term. The company CasperLabs is structured in a way to be perpetually funded; instead of giving team members just tokens, it is based primarily on long term equity. We are also structured to provide professional services and consulting to enterprises over the long term which is the key missing piece in our industry.

Translation: Chủ yếu là vì chúng tôi được xây dựng theo hướng lâu dài. Công ty Casperlabs được cấu trúc theo cách được đầu tư cổ phần vĩnh viễn; thay vì chỉ cung cấp cho các thành viên trong nhóm một số token, nó chủ yếu dựa trên vốn chủ sở hữu dài hạn. Chúng tôi cũng được cấu trúc để cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp trong dài hạn, đây là phần quan trọng còn thiếu trong ngành của chúng tôi.
 

Q: “The fact that Casper list has few exchanges makes it easy to change prices with high amplitude, so how can you explain this problem so that investors are not too worried about acquiring this price?”

A: Mrinal: As mentioned, we are a very long term protocol , well funded and structured in a way to really help drive enterprise adoption. This will be a multi-year process but having real/large businesses adopt blockchain will likely usher in a new era within the industry

Translation: Như đã đề cập, chúng tôi là một giao thức rất dài hạn, được tài trợ và cấu trúc tốt theo cách thực sự giúp thúc đẩy sự chấp nhận của doanh nghiệp. Đây sẽ là một quá trình kéo dài nhiều năm nhưng việc các doanh nghiệp thực sự / lớn áp dụng blockchain có thể sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành.
 

Q: “I’m a developer, and I’m interested in contributing to Casper alongside earning. Do you have any Bug Bounties to check for vulnerabilities?”

A: Mrinal: Yes, this is planned. Let me follow up with a specific link, In the interim please sign up for ours and the DevxDAO updates.

Translation: Vâng, điều này đã được lên kế hoạch, hãy để tôi quay lại với một link cụ thể, Trong thời gian tạm thời, vui lòng theo dõi các bản cập nhật trên DevxDAO.
 

Q: “The main problem of the crypto market is high gas fees and scalability. How do you plan to overcome these issues? Will you focus on the L2 solution?”

A: Mrinal: Gas fees being high is a direct result of low energy efficiency. Gas price will always be correlated to the amount of energy consumed by a protocol. Given we are extremely energy efficient, the network inherently will have low gas prices.

Also we are doing a couple of things to further lower/stabilize gas pricing:
1. Creating gas futures so that businesses can pre-plan their infrastructure costs.
2. Tying gas rate to fiat price of the underlying network, thereby metasatbilizing gas fees.

Translation: Phí gas cao là kết quả trực tiếp của hiệu quả sử dụng năng lượng thấp. Giá gas sẽ luôn tương quan với lượng năng lượng tiêu thụ của một giao thức. Vì chúng tôi cực kỳ tiết kiệm năng lượng, mạng lưới vốn dĩ sẽ có giá gas thấp.

Ngoài ra, chúng tôi đang thực hiện một số việc để tiếp tục hạ thấp / ổn định giá gas.

1. Tạo hợp đồng gas để các doanh nghiệp có thể lập kế hoạch trước chi phí cơ sở hạ tầng của họ.
2. Ràng buộc giá gas với giá Fiat của mạng lưới cơ sở, do đó cố định phí gas.
 

Q: “Currently, one of the issues that the whole community is concerned about is the volatility of the market. So what benefits will your project bring to minimize the risk from the market for the community?”

A: Mrinal: The crypto markets will be volatile for a long time to come. We are structured and focused on the long term. We primarily work to ensure further enterprise usage of the platform and we believe that focusing on these fundamentals is what will drive organic value.

Translation: Thị trường tiền điện tử sẽ còn biến động trong một thời gian dài sắp tới. Chúng tôi được cấu trúc và tập trung vào dài hạn. Chúng tôi chủ yếu làm việc để đảm bảo doanh nghiệp sử dụng nền tảng nhiều hơn và chúng tôi tin rằng việc tập trung vào các nguyên tắc cơ bản này là điều sẽ thúc đẩy giá trị tự nhiên. Tôi đã cố gắng trả lời nhiều nhất có thể về các chủ đề tương tự.

Special thanks to Megala Ventures and CryptoViet for their facilitation of this community AMA.